ភាសាអង់គ្លេស
បុគ្គលិកសិក្សា

 

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បណ្ឌិត David Le Cornu ប្រធាន
បណ្ឌិត នួន សំភា អនុប្រធាន
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Johan Potgieter សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Nagar Lai សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ឯកឧត្តម​ ឆែម ពេត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក សេក សែល លេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍

អ្នកគ្រប់គ្រងតាមផ្នែក

បណ្ឌិត David Le Cornu នាយកវិទ្យាស្ថាន
លោក សេក សែល នាយករងវិទ្យាស្ថាន
លោក សុខ វណ្ណា ទទួលបន្ទុកដេប៉ាតឺម៉ង់ វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច
លោក ឃុន សង្ឃឹម ទទួលបន្ទុកដេប៉ាតឺម៉ង់ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកផ្តល់យោបល់ការសិក្សាអន្តរជាតិ

បណ្ឌិត នួន សំភា - ប្រធាន
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Johan Potgieter - អនុប្រធាន
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Gustav Muller -​ សមាជិក
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Gerrit Horn -​ សមាជិក
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Nagar Lai -​ សមាជិក
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត Chiharu Sano -​ សមាជិក
សាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត George Lin -​ សមាជិក

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធី

 

គោលនយោបាយសងថវិកាត្រឡប់ទៅវិញ
សូមអញ្ជើញពិនិត្យមើល វិទ្យាស្ថាន អេស​ធី ខ្លេម៉ិនស៍ ក្នុងចំណុច គោល​នយោ-​បាយ​សងថវិកាត្រឡប់ទៅវិញ
ការទទួលស្គាល់ការសិក្សាពីមុនៗមក
សូមអញ្ជើញពិនិត្យមើល វិទ្យាស្ថាន អេស​ធី ខ្លេម៉ិនស៍ ក្នុងចំណុច គោល​​នយោ-​បាយ​ទទួលស្គាល់ការសិក្សាពីមុនៗមក
សុចរិតភាពនៃការសិក្សា
សូមអញ្ជើញពិនិត្យមើល វិទ្យាស្ថាន អេស​​ធី ខ្លេម៉ិនស៍ ក្នុងចំណុច គោលនយោ-​​បាយនៃការលួចចម្លងស្នាដៃអ្នកដទៃ
គោលនយោបាយកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
សូមអញ្ជើញពិនិត្យមើល វិទ្យាស្ថាន អេស​ធី ខ្លេម៉ិនស៍ ក្នុងចំណុច គោលនយោ-​បាយ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា
សាទុក្ខ និងការប្តឹងតវ៉ា
សូមអញ្ជើញពិនិត្យមើល វិទ្យាស្ថាន អេស​ធី ខ្លេម៉ិនស៍ ក្នុងចំណុច គោលនយោ-​បាយ​សាទុក និងការប្តឹងតវ៉ា
សៀវភៅណែនាំសិស្ស
សូមអញ្ជើញពិនិត្យមើល វិទ្យាស្ថាន អេស​ធី ខ្លេម៉ិនស៍ ក្នុងចំណុច គោលនយោ-​បាយសៀវភៅណែនាំសិស្ស