ភាសាអង់គ្លេស
ប្រអប់សំបុត្រប្រៃសណីយ៍

 

 
 

វិទ្យាស្ថាន អេសធី ខ្លេម៉ិនស៍

ផ្ទះលេខ ១០២ ផ្លូវ ៥៩៨
សង្កាត់ បឹងកក់ ២
ខណ្ឌ ទួលគោគ
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ៖ ០២៣ ៤៥៤៥ ៦២២ និង ០២៣ ៦៥០ ៦៤៧៣
ទូរសព្ទដៃ៖ ០១២ ៣៨៧ ២២៣
វិបសៃត៍៖ www.stclements.edu.kh  

ទម្រង់ទំនាក់ទំនង

 

Contact form submitted! We will be in touch soon.