ភាសាអង់គ្លេស
ប្រតិទិនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១២ -២០១៣

 

ឆមាសទី ១ ថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ
ការចុះឈ្មោះចូលរៀនឆមាសទី ១ ថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១០១២
កាលបរិច្ឆេទបើកវគ្គ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា
ការណែនាំតម្រង់ទិស ថ្ងៃទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ វេលាម៉ោង ៩.០០ ព្រឹក
ការចាប់ផ្តើមសិក្សា ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២
ការជួបជុំធំ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២ វេលាម៉ោង ៩.០០ ព្រឹក
ប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាស ថ្ងៃទី ១៤ ដល់ ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣
ប្រឡងឆមាសទី ១ ថ្ងៃទី ០៤ ដល់ ០៧ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៣
ការដាក់ពាក្យសុំបញ្ជាក់និទ្ទេស ថ្ងៃទី ១១ ដល់ ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣
ការចែកចាយលិខិតបញ្ជាក់និទ្ទេស ថ្ងៃទី ១៨ ដល់ ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣
ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆមាសទី ១ ថ្ងៃទី ២៥ ដល់ ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣
ការចុះឈ្មោះចូលរៀនឆមាសទី ២ ថ្ងៃទី ០១ ដល់ ០៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣
រយៈពេលនៃឆមាសទី ២ ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មេសា ដល់ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣
ការបើកវគ្គឆមាសទី ២ ថ្ងៃទី ០៤ ឆ្នាំ ២០១៣
ការណែនាំតម្រង់ទិស ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣ វេលាម៉ោង ៩.០០ ព្រឹក
ការចាប់ផ្តើមសិក្សា ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣
ការប្រជុំធំ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣
ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាស ថ្ងៃទី ១៧ ដល់ ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣
ប្រឡងឆមាសទី ២ ថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣
ការដាក់ពាក្យសុំបញ្ជាក់និទ្ទេស ថ្ងៃទី ២៤ ដល់ ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣
ការចែកចាយលិខិតបញ្ជាក់និទ្ទេស ថ្ងៃទី ២៩ ដល់ ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣
ទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្ងៃទី ០១ ដល់ ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣
វិស្សមកាល ថ្ងៃទី ០៣ ខែកញ្ញា ដល់ ០១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣
ការចុះឈ្មោះប្រឡងចូលរៀន ថ្ងៃទី ០២ ដល់ ២៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៣
ការប្រឡងចូលរៀន ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ២០១៣/ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣/ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៤
ការចុះឈ្មោះចូលរៀនឆមាសទី ១ ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ដល់ ០៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣
ការចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សា៖ ២០១៣ ថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣