ភាសាអង់គ្លេស
វិទ្យាស្ថាន អេសធី ខ្លេម៉ិនស៍

 

ប្រវត្តិ

វិទ្យាស្ថាន អេសធី ខ្លេម៉ិនស៍ គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអប់រំ អេសធី ខ្លេ​ម៉ិនស៍ ដែល​បាន​នឹងកំពុងប្រតិបត្តិការណ៏​ជាស្ថាប័នសិក្សា​កម្រិត​ឧត្តម​ជាអន្តរជាតិ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៥មក។

ក្រុមស្ថាប័ន អប់រំ អេសធី ខ្លេម៉ិនស៍ រួមមាន៖
សាលាអប់រំជាន់ខ្ពស់ អេសធី ខ្លេម៉ិនស៍ យូនីវើសឹធី នៅប្រទេស ញូអេ ដែលត្រូវ បានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ដោយក្រសួងអប់រំជាន់​ខ្ពស់របស់​​ប្រទេសញូអេ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៥។

សាកលវិទ្យាល័យ អេសធី ខ្លេម៉ិនស៍ ក្នុងប្រទេស សូម៉ាលី ដែល​ត្រូវ​បានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំរបស់ប្រទេស សូម៉ាលី ក្នុងឆ្នាំ ២០០៦។

សាកលវិទ្យាល័យឯកជនស្វីស អេសធី ខ្លេម៉ិនស៍ បានទទួល​អាជ្ញា​ប័ណ្ណនៅឆ្នាំ ២០០៨។

សាលារៀន អេសធី ខ្លេម៉ិនស៍ យូនីវើសឹធី នៅប្រទេស លីបេរីយ៉ា បាន​ទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពី គណៈកម្មាធិការជាតិ នៃការអប់រំជាន់ខ្ពស់​នៃ​ប្រទេសលីបេរីយ៉ា នៅឆ្នាំ ២០១០។

វិទ្យាស្ថានអេសធី ខេ្លម៉ិនស៍ ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយរាជ​​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា តាមអនុក្រឹត្យលេខ ១៥០ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២។

 


«ដោយទទួលបាននូវជំនាញ និងការសិក្សាដ៏ស៊ី​ជម្រៅ ដោយទទួលបាននូវការហ្វឹកហាត់យ៉ាងល្អ និង​ការប្រើប្រាស់ភាសានិយាយ​​​យ៉ាងល្អ នេះគឺជា​សំណាង​ដ៏ល្អ»។